maps

Write a blog, share a photo while sailing, travelling and sightseeing.

While some part of our company team is keen on sailing, during the briefing to the design of this site we come up a question: How to publish and share with others all those beautifull places that sailors meet during their voyage? Althought there are many answers to that question, we followed our sailing experience and knew that

In the New Year's Day users welcomed the new design and functionalities of portal.

The deep insight into international and local sites about fashion resulted in creating the new unique design of Face&Look portal. The cooperation with the publisher of the modern magazine about beauty, fashion and health lasts for over two years now and the renewal of the site after this time was a necessity.

Nowy rok rozpoczął się znacznymi zmianami w wizerunku i funkcjonowaniu portalu.

Szczegółowa analiza międzynarodowych i rodzimych kobiecych stron poświęconych modzie, zaowocowała stworzeniem oraz wdrożeniem nowej odsłony wizualnej portalu Face&Look.

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas podróżowania, żeglowania i zwiedzania.

Ponieważ część naszego zespołu jest również zaangażowana w żeglarstwo, podczas przygotowań do projektowania systemu zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się z innymi tymi wszystkimi pięknymi miejscami zwiedzanymi podczas podróży? Chociaż odpowiedzi na powyżs

Blogowanie i dzielenie fotografii podczas żeglowania, podróżowania i zwiedzania.

Ponieważ członkowie naszego zespołu są również zaangażowani w żeglarstwo, podczas przygotowań zawsze zadajemy sobie pytanie: W jaki sposób publikować i dzielić się tymi wszystkimi pięknymi miejscami podczas podróży z innymi...?. Chociaż odpowiedzi jest wiele, celem było ...

Blog and share photos while you are sailing, traveling and visiting.

Because our crew is also involved in sailing, while preparation we always ask myself a question: How to share all those beuatifull places while expedition with others...? although the answer is relatively simple, the goal was ... how to do it in the most productive way?

Mapy dodają nowego - realnego - wymiaru do serwisów www. Dzięki nim można łatwiej zorientować właściwe miejsce w czasie oraz przestrzeni.

Z przyjemnością zapowiadamy powstanie nowego projektu, który skupia się na informacjach zlokalizowanych w czasie i przestrzeni. Celem podzamcze.org jest dostarczenie narzędzi promocyjnych dla lokalnego biznesu - restauratorów, salonów, sztuki oraz usług.

Mapping adds new - real - dimension to the service. Now you can get the right position in time and a place.

We are proud to introduce our new project that focuses on information localized in time and in a place. The goal of podzamcze.org is to provide a tool for local business to promote their restaurants, salons, arts and services. Portal bases on a special map to help people find the desired place.

Subscribe to RSS - maps